WszystkoDoKawy.pl Anna Kalinin

ul. Hanki Ordonówny 4A, 20-328 Lublin

ul. Mickiewicza 27, 35-064 Rzeszów

NIP: 796-193-48-71

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usług serwisowych przez przedsiębiorcę WszystkoDoKawy.pl Anna Kalinin.
 2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający do Wszystkodokawy.pl Anna Kalinin świadczenie usługi serwisowej.
 3. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na ekspresie do kawy należącym do klienta.
 4. Stacjonarne punkty przyjęć znajdują się w:

Lublin ul. Hanki Ordonówny 4A,

Rzeszów ul. Mickiewicza 27.

 1. Każdy klient oddający urządzenie do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się
  z niniejszym regulaminem. Oddając urządzenie do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa serwisowa
  i reguluje ona prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
 2. Administratorem danych Klienta jest Wszystkodokawy.pl Anna Kalinin z siedzibą w 20-328 Lublin ul. Hanki Ordonówny 4A NIP: 796-193-48-71 tel. 501148822 email: biuro@wszystkodokawy.pl Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z przyjętą polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Celem zbierania danych jest realizacja usługi serwisowej – zawarcie umowy - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu w celach w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
 2. Serwis świadczy usługi z najwyższą starannością.

 

 

§2 PRZYJĘCIE URZĄDZENIA DO NAPRAWY

 1. Urządzenie należy dostarczyć do siedziby firmy. Klient ponosi koszty przesyłki do/z punktu serwisowego w przypadku napraw płatnych. W przypadku napraw gwarancyjnych koszt przesyłki do/z punktu serwisowego ponosi punkt serwisowy na terenie Polski.
 2. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego, które może dokonać:
 • osobiście w punkcie serwisowym wypełniając formularz przyjęcia i dostarczając urządzenie.
 • wysyłając urządzenie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres lublin@wszystkodokawy.pl lub

rzeszow@wszystkodokawy.pl

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji protokołu przyjęcia do serwisu. Jest to niezbędne do wystawienia prawidłowego dokumentu sprzedaży
 2. Punkt serwisowy wydaje klientowi formularz przyjęcia, który jest dokumentem pozwalającym na odbiór urządzenia z serwisu i musi on zostać zwrócony wystawcy przy odbiorze.
  W przypadku zagubienia protokołu duplikaty nie będą wydane przez serwis. W takim przypadku w trakcie odbioru klient zobligowany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Klient oświadcza, że jest właścicielem powierzonego sprzętu lub posiada upoważnienie do dysponowania nim i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
 4. Za akcesoria pozostawione w urządzeniu /z urządzeniem/ a nie zgłoszone w momencie oddawania go do naprawy serwis nie odpowiada.
 5. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy punkt serwisowy nie ponosi odpowiedzialności.

 

§3 ODBIÓR URZĄDZENIA Z SERWISU

 1. Punkt serwisowy zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 2. Urządzenie można odebrać osobiście w punkcie serwisowym po okazaniu protokołu przyjęcia do serwisu.
 3. W przypadku wysyłki - urządzenie wysyłane jest do klienta na adres podany
  w zgłoszeniu serwisowym.
 4. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego urządzenia w czasie transportu, po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

§4 WYSYŁKA URZĄDZENIA

 1. Urządzenie może być wysłane do punktu serwisowego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 2. Ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu do punktu serwisowego ponosi klient. Aby uniknąć sytuacji uszkodzenia należy go odpowiednio zapakować i zabezpieczyć.
 3. W przypadku otrzymania przez punkt serwisowy przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia urządzenia, zostanie doliczony klientowi koszt nowego opakowania w wysokości 25 zł netto.
 4. Wszystkie przesyłki zlecone przez punkt serwisowy - wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do klienta są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. W przypadku gdy wartość urządzenia przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz punkt serwisowy.

 

§5 CZAS NAPRAWY

1. Naprawa Gwarancyjna.

A. Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia urządzenia wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu, karta naprawy itd.) do punktu serwisowego.

B. W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez klienta.

C. Punkt serwisowy nie wydaje klientowi wymienionych części zamiennych

2. Naprawa pogwarancyjna (odpłatna)

A. Czas realizacji zlecenia naprawy podany przez serwisanta jest terminem orientacyjnymi
i może ulec zmianie. Jest to uwarunkowane dostępem odpowiednich części zamiennych
i podzespołów.

B. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail lub
w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

C. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

D. W przypadku niezgłoszenia się w ciągu 30 dni, od dnia poinformowania
o usunięciu usterki, serwis zgodnie z art. 551 KC przekaże urządzenie do magazynu na koszt Klienta. Za każdy dzień zwłoki zostanie pobrana opłata w wysokości 10zł netto.

 

§6 GWARANCJA NA USŁUGĘ SERWISOWĄ

 1. Na wykonane naprawy i usługi punkt serwisowy udziela standardowej
  3 miesięcznej gwarancji liczonej od daty wykonania naprawy. Wyjątkiem są naprawy urządzenia po zalaniu, które nie są objęte gwarancją.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez punkt serwisowy. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą punkt serwisowy może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.
 3. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których urządzenie przestało działać/ działa nieprawidłowo z powodu uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów.
 4. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
 • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy klienta.
 • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
 • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
 • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące autoryzowanym serwisem.

5. Punkt serwisowy w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianych urządzeń. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez gwarancji.

6. Wszelkie reklamacje składane przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinny zostać sporządzone w formie pisemnej. Punkt serwisowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych o daty jej doręczenia.

 

§7 CENY I DODATKOWE OPŁATY

 1. Oględziny są płatne jedynie w przypadku odstąpienia przez klienta od naprawy wysokości 40zł brutto – małe ekspresy kolbowe, 62 zł brutto – ekspresy automatyczne. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszone urządzenie okaże się sprawne (także odnośnie napraw gwarancyjnych).
 2. Naprawy do 260 zł brutto /słownie: dwieście sześćdziesiąt/ wykonywane są bez konsultacji
  z klientem, chyba, że klient ustali inny akceptowalny poziom ceny za naprawę.
 3. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty, jak również zmiany kwalifikacji naprawy (np. z gwarancyjnej na naprawę pogwarancyjną odpłatną).
 4. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez punkt serwisowy kalkulowane są w oparciu
  o cennik dostępny w siedzibie serwisu, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.
 5. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.
 6. Na żądanie klienta punkt serwisowy może dokonać naprawy w trybie usługi szybkiej bądź też ekspresowej.
 7. Naprawy i usługi serwisowe w trybie szybkim i ekspresowym podejmowane są w terminie:

- do 24 godzin dla usługi szybkie. Cena roboczogodziny w usłudze szybkiej jest wyższa o 30% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.

- do 8 godzin dla usługi ekspres. Cena roboczogodziny w usłudze ekspresowej jest wyższa
o 50% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.

8. W przypadku niewykonania naprawy lub usługi serwisowej w terminach usługi szybkiej lub ekspresowej naprawę / usługę serwisową traktuje się jako zwykłą.

9. Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty.

10. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb klienta.

11. Wszystkie ceny podawane przez punkt serwisowy oraz umieszczone w cenniku są cenami brutto.

12. Aktualny Regulamin świadczenia usług serwisowych znajduje się do wglądu
w punktach serwisowych:

ul. Hanki Ordonówny 4A, 20-328 Lublin

ul. Mickiewicza 27, 35-064 Rzeszów

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018